ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประชุมหารือโครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงและโครงการการสำรวจต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมหารือโครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงและโครงการการสำรวจต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย ร่วมกับ ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงส์ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และตัวแทนคณะกรรมการ ITA ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้านำเสนอ ร่าง TOR 3 เรื่อง ดังนี้ 1.ร่างข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขของการดำเนินงาน (Term of Reference:TOR) จ้างเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 2.รายละเอียดขอบเขต (Terms of Reference:TOR) จัดทำข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาระดับจังหวัดภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3.รายละเอียดขอบเขต (Terms of Reference:TOR) จัดจ้างวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 TOR นี้ มหาวิทยาลัยเห็นชอบร่วมดำเนินการกับศูนย์คุณธรรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม