ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานขาเข้าและขาออก และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสายการบิน ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อนักศึกษาในอนาคต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม