ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง ศว.108 มีผู้ร่วมลงคะแนนทั้งสิ้น 146 คน บัตรดี 130 คะแนน บัตรเสีย 4 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12 คะแนน ผลการเลือกตั้ง นางสาวมณทิญา ปานใส นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้รับเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม