ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลลุมพลี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใน 5 มิติ ของสังคม ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ อาชีพ และการสร้างรายได้ มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม มิติด้านสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย และมิติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้สูงอายุตำบลลุมพลีเข้าร่วมพิธี จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม