ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop ll

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop ll “ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่ข้อมูลงานบริการและข้อมูลงานวิจัย” เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างสมบูรณ์ รวดเร็วและสามารถเชื่องโยงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม