ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์” ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์” ครั้งที่ 1/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต รองผู้อำนวยการ และครูผู้สอน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 9 แห่ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์” ในปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความรักความสามัคคี ความเป็นพี่น้องและความเป็นหนึ่งเดียวของโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ และส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่ดี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม