ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก คุณพิกุล เจนกระบวน และคุณศรีนวล ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน จำนวน 37 คน เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เช่น การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดสารพิษและผักสลัด การจัดการดินและการผลิตชีวภัณฑ์ เป็นต้น โดยมี ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา “สวนลุงผู้ใหญ่” อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม