ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ARUBI ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ARUBI ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย และคุณเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์ ที่ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำในการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม