ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 138 คน ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และได้รับเกียรติจาก คุณพลดลพัฒน์ ธัชทัณฑิมารัชต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จากบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และคุณมานพ สุจันทร์ ผู้บริหารสูงสุด จากบริษัท พีคัสโซ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม