ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับเกียรติจาก คุณจิรายุ ทองชุบ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทียูไนเต็ด จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ โดยมี อาจารย์กุสุมา นะสาลี อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้ดูแล มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ อาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม