ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ ผศ.อภิเชษฐ กาญจนดิฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเขียนวิจัย การนำเสนอหัวข้อประวัติศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ ค้นคว้าวิจัย และนำเสนอในรูปแบบการสัมมนา และจัดทำบทความวิจัย โดยมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านประวัติศาสตร์จากภายนอกมาบรรยายและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หัวข้อสัมมนามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม