ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ ณ ชุมชนบ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ ณ ชุมชนบ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาการสื่อสารและพัฒนาท้องถิ่นและสื่อท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้บริบทชุมชนในท้องถิ่น และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม