ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนา เรื่อง แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารราชการแบบบูรณาการ

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารราชการแบบบูรณาการ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีว่าที่ ร.ต.ดร.ภานุพงศ์ ศิริ ปลัดอาวุโส ที่ว่าการอำเภอบางไทร และอาจารย์ ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง เป็นอาจารย์ผู้สอน มีนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารเจ้าพระยาบวรราชยก (317) มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม