ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนา เรื่อง “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับภูมิปัญญาไทย”

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับภูมิปัญญาไทย” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และอาจารย์วิษณุ เอมประณีตร์ ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะ ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม