ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และร่วมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนประถมสาธิต การประชุมจัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมสาธิต นโยบายการปรับเปลี่ยนห้องเรียนของนักเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมสาธิต สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 336 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม