ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ กันสุยะ และ อาจารย์ ดร.ปริญญา ปั้นสุวรรณ์ ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม