ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มรภ.พระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินอยู่ในระดับดี

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ทั้งจากภายในและภายนอก ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ กันสุยะ และอาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ และแนะนำผู้บริหาร พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของผลการประเมินเท่ากับ 4.12

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม