ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนา “ทักษะความเป็นครูเรียนรู้ Soft Skill” และพิธีมอบป้ายนามสิทธิ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นครูสู่โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และดร.สาธร ใจตรง อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญ ครูโรงเรียนวัดลำตะเคียนเป็นวิทยากร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม