ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

นักวิจัยและนักวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารับประทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์"

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานโอกาสให้อธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง นำผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง นักวิจัยจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับประทานโล่รางวัล นักวิจัยดีเด่น นางธัญยธรณ์ ธัญสิริพิสิฐ จากชุมชนตำบลคลองจิก ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับประทานโล่รางวัล นักวิจัยจากชุมชนดีเด่น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม