ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ค่ายภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นสื่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว อาจารย์วิจิตรา โป๊ะฮง อาจารย์ชนิกา จิตจักร อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นสื่อ ณ โรงเรียนวัดอินกัลยา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาเรื่องสั้นและนวนิยายไทยไปประยุกต์และต่อยอดเพื่อพัฒนาทักษะ การอ่าน ส่งเสริมทักษะการอ่านด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ ตลอดจนแก้ปัญหาด้านการอ่านให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดี ที่สำคัญคือนักเรียนได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน อันถือเป็นการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจและส่งเสริมทักษะการอ่านควบคู่กัน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม