ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ปราชญ์แผ่นดิน ถิ่นเมืองกาญจน์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์ และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ณ ชั้น 1 ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม