ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณอภิสิทธิ์ อัครวรรธนกุล นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย และอาจารย์จินดา ธำรงอาจริยกุล อาจารย์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในรายวิชาสัมมนาทาง รัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง เป็นอาจารย์ผู้สอน มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 หมู่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารเจ้าพระยาบวรราชยก มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม