ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)”

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)” ณ โรงแรมอีส้านอีสาน บูทิค รีสอร์ท เขาใหญ่ บายอันดาคูร่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต เจิมรอด อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณากับการทำงาน พร้อมนี้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน และนำเสนอรายงานปิดท้ายด้วยการสรุปผลการอบรม โดยมีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม