ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนำเสนอโครงการของนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ โดยมีคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์, อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์จินดา ธำรงอาจริยกุล อาจารย์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อนำเสนอโครงการในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ อันเป็นการเสริมสร้างทักษะในการนำเสนอโครงการในที่สาธารณชน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู่ 1 และ หมู่ 2, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หมู่ 1 และ หมู่ 2, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ผู้ร่วมเรียน ในรายวิชาการดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม