ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมวันชาติไทย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมวันชาติไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวนำคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต ครู และบุคลากรโรงเรียน กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน และบุคลากรทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเสาหลักของชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความสามัคคีของคนในชาติ โดยมีจำนวนนักเรียน ครู และบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 482 คน จัดขึ้น ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม