ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วาระพิเศษ หัวข้อ “กรุงเก่าที่เราสร้างได้ : อยุธยาที่เราอยากเห็น หลังการเลือกตั้งท้องถิ่น”

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วาระพิเศษ หัวข้อ “กรุงเก่าที่เราสร้างได้ : อยุธยาที่เราอยากเห็น หลังการเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีการให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตัวแทนประชาชนต่อการพัฒนาพื้นที่พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้ง อบจ. วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ โดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช่องทางการติดตามข้อมูลและนโยบายในภาพรวมของผู้บริหารองค์การบริหารจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่พระนครศรีอยุธยาในบริบทต่างๆ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว ผังเมืองและภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ประวัติศาสตร์ การพัฒนากลุ่มอาชีพด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม การพัฒนาคน การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการบำรุงรักษาและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม