ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และร่วมประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ได้เข้าร่วมประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และร่วมประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ อาคารวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางขุนเทียน โดยการประชุมดังกล่าวถือเป็นเวทีในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนด้านต่าง ๆ ของสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยทั้ง 36 แห่ง นอกจากนี้ ผศ.ดร.พิทยา ใจคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดีในผลการทำงานด้านความยั่งยืนของชุมชน” (Best Practice Sharing & Learning Experience on University-Community Engagement) โดยได้นำเสนอผลงาน “การพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมการผลิตสินค้า OTOP อาหารเพื่อความยั่งยืนของตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม