ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้น ป.1

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย อ.กรกนก ประทุมสุวรรณ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจรรมเตรียม ความพร้อมให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน และจัดแบ่งกลุ่มเข้าฐานการเรียนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ พัฒนาการปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างทักษะความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้กับนักเรียน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม