ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการรู้รักษ์ สามัคคี และหน้าที่ของพลเมืองไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการรู้รักษ์ สามัคคี และหน้าที่ของพลเมืองไทย ณ ห้อง 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด และอาจารย์กาญจนา สุขาบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามัคคี การรู้หน้าที่ ผ่านกิจกรรม/กระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนไทยจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการเรียนรู้ประชาธิปไตย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม