ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รศ.นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน), รศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนเส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบวงจร รวมทั้งทราบแนวทางการผลิตเอกสารสำหรับประเมินการสอน ตำรา/หนังสือ งานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง มีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม