ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการจิตอาสา งานรวมพลคนจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา งานรวมพลคนจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก อ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานโครงการจิตอาสาในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ซึ่งเป็นรายวิชาแกนคณะ โดยมีโครงการจิตอาสาเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 14 โครงการ จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 1 คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ อ.ฤดี เสริมชยุต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ อ.ศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และอ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลังการตัดสินโครงการ ได้รับเกียรติจาก อ.จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบรางวัลให้กับโครงการที่ชนะการตัดสิน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม