ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนา “สื่อออนไลน์:เราใช้สื่อหรือสื่อใช้เรา”

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเสวนา “สื่อออนไลน์: เราใช้สื่อหรือสื่อใช้เรา” ได้รับเกียรติจาก อ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนา และได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎายุทธ วิเศษพงษ์ (นาตาเลีย เพลียแคม) ผู้ชนะเลิศ Thailand’s Drag Superstar คนแรกของประเทศไทย และอ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสต ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ การจัดเสวนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อการใช้งานสื่อออนไลน์ที่ถูกต้อง ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์กับการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงคุณและโทษของการใช้งานสื่อออนไลน์ ซึ่งเวทีเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม