ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม สาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3-4 ได้รับเกียรติจาก อ.ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน วิทยากรโดย คุณชัยวัฒน์ วงศ์เพชรอติคุณคุณนริศรา เกศนคเรศ คุณริศรา นาเมืองรักษ์ ผู้แทนจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 คุณอรณิชา เพ็งนาเรนทร์ นักวิชาการพาณิชย์ คุณกิตติมา ช้างเขียว นักวิชาการพาณิชย์ คุณอรณิชา เพ็งนาเรนทร์ นักวิชาการพาณิชย์ บริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด (สำนักงานบัญชีคุณภาพจังหวัดนครราชสีมา) และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาให้กับ นักศึกษาสาขาบัญชีที่กำลังจะจบ การศึกษาเป็นบัณฑิต ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีและเป็นแนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชี ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำ ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในอนาคต และเพื่อส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาสาขาบัญชีให้มีความพร้อมในการเป็นแรงงานคุณภาพ ที่มีความรู้ (Knowledge Workers) เพื่อเตรียมความพร้อมสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในในประชาคมอาเซียน (AEC) ได้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม