ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาและอาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้งสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (สศ.มรภ.) ซึ่งมีข้อตกลงความร่วมมือทางการบริการวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม