ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวางแผนขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยมีนายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดนายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.เมธารัตน์จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อประชุมวางแผนขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง เพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม