ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทของสถานศึกษา บทบาทอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียนเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพครู ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม