ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยากรโดย อาจารย์ยุพิน พวกยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมให้ความรู้หัวข้อ การค้นหาข้อมูล การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การสร้างรายงาน สร้างเมนูและการสร้างฟอร์ม Login และ การสร้างรายงานและการออกใบเสร็จ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม