ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา วิทยากรโดย อาจารย์สิริรัตน์ ผลหมู่ และอาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อ ให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 116 ชั้น 2 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม