ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเชิดหนังใหญ่”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเชิดหนังใหญ่” โดยได้รับเกียรติจาก ครูศุภชัย กองขวัญ และครูมนัสวี กาญจนโพธิ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการเชิดหนังใหญ่ และเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับมอบเกียรติบัตรจาก อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม