ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักศึกษาและคณาจารย์

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักศึกษาและคณาจารย์ เนื่องจากสำเร็จกิจกรรมฝึกประสบการณ์เป็นอาสาสมัครให้ข้อมูลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว “วัดไชยวัฒนาราม” และจัดกิจกรรมเสวนาประวัติศาสตร์ บรรยายความรู้ให้นักท่องเที่ยวและข้อปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรประของที่ระลึก มีนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 226 อาคารป่าตอง (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม