ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 เรื่อง “กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา กับมรดกโลกแหล่งอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมรดกโลก และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๘๐ คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ และสร้างความเข้าใจในบริบทของการพัฒนาเมืองมรดกโลก อันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม