ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 2561

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 2561 โดยมี ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาในวาระต่างๆ อาทิเช่น รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2561-31 มีนาคม 2561) การจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 - 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม