ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 รุ่น ซึ่งครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชน สร้างนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการอบรมวิศวกรสังคม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้และทักษะการเป็นวิศวกรสังคม ไปดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของ “ราชภัฏ วิศวกรสังคม”เพื่อขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม