ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน ทางการตลาดและพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน ทางการตลาดและพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภัสสรา อินทร์สุข นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานทางการตลาดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” และอาจารย์ฤดี เสริมชยุต อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และบุคคลที่สนใจ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม