ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นสุข โดยนำเสนอฐานนิทรรศการให้ความรู้และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง ในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และจัดให้มีการแสดงละครเวที เดอะมิวสิคเคิล เรื่อง “หัวรอ 2310” โดยพันเอกวันชนะ สวัสดี หรือผู้พันเบิร์ด รับบทเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน และนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน โดยผู้ว่ากล่าวว่า สังคมไทยนั้น ประชาชนมีความแตกต่างและหลากหลาย ทั้งด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และทัศนคติ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการอยู่ร่วมกันและการสร้างสังคมให้เกิดความสุข

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม