ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งาน MARKETING DAY 2021 ครั้งที่ 3 “Green Marketing : GO GREEN CAN GIVE”

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารป่าตอง สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงาน MARKETING DAY 2021 ครั้งที่ 3 “Green Marketing : GO GREEN CAN GIVE” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ประธานสาขาวิชาการตลาด กล่าวว่า ภายในงานจัดให้มีการ ออกร้านซุ้มอาหารที่ลดการใช้พลาสติก เลือกใช้ใบตอง และวัสดุที่ย่อยสลายง่าย และจัดการแข่งขันการประชุด รีไซเคิล ธีม GREEN MARKETING ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และผู้ร่วมงานได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม