ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 สถาบัวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยาในแหล่งน้ำของตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง และ ผศ.ดร.ชุติมา แก้วกระจาย เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม