ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 งานประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธาน โดยมุ่งหวังเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดเความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม