ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน HUSO SPORT DAY

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน HUSO SPORT DAY ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวกิจกรรม โดยมีการแข่งขันกีฬาระหว่างภาควิชามนุษยศาสตร์และภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่การแข่งขันกีฬาฮาเฮ เช่น วิ่งซุปเปอร์แมน ส่งเธอให้ถึงฝัน และอักษรหรรษา ซึ่งกิจกรรมหลักของงาน คือ การแข่งขันวอลเลย์บอล (คู่ผสม) เพื่อเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาให้เกิดความกลมเกลียว ให้อภัยซึ่งกันและกัน มีน้ำใจนักกีฬา และทำให้ร่างกายแข็งแรง มีนักศึกษาคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม