ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ชุมชน และรับฟังข้อมูลเชิงพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ และประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีนายสุพจน์ ผมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 90 คน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เกษตรจังหวัดอ่างทอง พลังงานจังหวัดอ่างทอง การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พัฒนาชุมชน อำเภอโพธิ์ทอง และเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ โดยมี ผศ.ดร.พิทยา ใจคำ หัวหน้าคณะทำงานในพื้นที่ และคณะกรรมการภายใต้โครงการฯ ได้แก่ ผศ.ปิยธิดา สุดเสนาะ ผศ.พวงชมพู หงษ์ชัย อาจารย์สุภาวิณี แสนทวีสุข ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ อาจารย์ ดร.ปรัชวนี พิบำรุง อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก และ ผศ.ณัฐวุฒิ จั่นทอง ร่วมนำเสนอผลการวิเคราะห์ชุมชน และแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม